Obchodní podmínky

Smluvní přepravní podmínky
na linkách NOBLESS LINE, které jsou provozovány společností Nobless line, s.r.o.

I. Předmět úpravy
Smluvní přepravní podmínky na linkách NOBLESS LINE (dále jen „přepravní podmínky“) stanoví podmínky pro přepravu osob a zavazadel ve vozidlech na linkách provozovaných společností Nobless line, s.r.o., sídlem Václavské náměstí 823/19, 110 00 Praha 1, IČO: 25609815.

II. Výklad některých pojmů
Pro účely těchto přepravních podmínek se rozumí:

1) přepravou na linkách NOBLESS LINE činnost dopravce, tj. společnosti Nobless line, s.r.o., spočívající v přepravě osob vozidla dopravce podle předem zveřejněného jízdního řádu, tarifu a těchto přepravních podmínek;

2) přepravní smlouvou smluvní vztah mezi dopravcem a cestujícím, jehož vznik a podmínky upravuje právní řád České republiky a tyto přepravní podmínky;

3) platnými tarify dopravcem závazně stanovená výše cen za přepravu (jízdného) osob a zavazadel;

4) jízdenkou platný jízdní doklad, který opravňuje cestujícího k přepravě dle čl. II odst. 1) těchto přepravních podmínek;

5) cestovními doklady doklady potřebné k překročení státní hranice jak tranzitních zemí, tedy zemí kterými se při přepravě projíždí, tak zemí cílových;

6) zavazadlem snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle a která současně splňuje podmínky pro přepravu dle těchto přepravních podmínek;

7) obecně závaznými právními předpisy zejména zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v aktuálním znění, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a případné mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika vázána.

III. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
1) Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen „přepravní smlouva“) vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě obecně závazných právních předpisů a těchto přepravních podmínek právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji dopravce uvedenými v jízdním řádu a závazek cestujícího dodržovat tyto přepravní podmínky, zejména zaplatit dopravci cenu za přepravu (dále jen „jízdné“) podle aktuálně platného tarifu.

2) Přepravní smlouva je uzavřena úhradou jízdného cestujícím, popřípadě vytvořením rezervace ze strany cestujícího, pokud se cestující rozhodne uhradit jízdné až při nástupu do vozidla, a potvrzením rezervace ze strany dopravce.

3) Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy.

4) Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy (dále jen „oprávněná osoba“).

5) Každý, kdo si zakoupí jízdenku ve vozidlech společnosti Nobless line, s.r.o., či prostřednictvím smluvního prodejce nebo jiným způsobem, projevuje svůj souhlas s těmito přepravními podmínkami, které jsou přístupné na webových stránkách dopravce www.noblessline.cz. Předmětem plnění dle přepravní smlouvy uzavřené mezi dopravcem a cestujícím je pouze přeprava osob a zavazadel podle těchto přepravních podmínek. Nadstandardní služby (zejména poskytnutí nápojů, drobného občerstvení, denního tisku a časopisů, promítání filmů, wi-fi internetové připojení) jsou poskytovány nad rámec přepravní smlouvy na základě provozních možností dopravce a jejich neposkytnutím nevzniká cestujícímu žádný nárok na odškodnění.

IV. Jízdní doklad a jeho náležitosti
1) Cestující se pro účely kontroly řádného vzniku práva na přepravu a po dobu jejího trvání (provádění) prokazuje platným jízdním dokladem (dále jen „jízdenka“), není-li dále stanoveno jinak. Kopii jízdenky (doklad pro cestujícího) je cestující povinen uschovat pro případnou kontrolu a musí být oprávněné osobě dopravce na požádání předložena.

2) Jízdenka obsahuje zejména:
a) název (firmu) dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
b) nástupní a cílovou stanici,
c) výši jízdného,
d) údaj o platnosti,
e) jméno a příjmení cestujícího.

3) Jízdenka je neplatná, jestliže:
a) je poškozena tak, že z ní nejsou patrné údaje dle čl. IV. odst. 2 těchto přepravních podmínek, které jsou potřebné pro kontrolu správnosti jejího použití,
b) údaje na jízdence uvedené neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
c) byla vystavena na jiné jméno, než je jméno cestujícího, jenž ji předložil,
d) dokument není originálem.

V. Rezervace, placení jízdného a poplatků
1) Rezervovat si jízdenku může cestující těmito způsoby:

a) online přes rezervační systém dopravce na webových stránkách dopravce www.noblessline.cz,

b) telefonicky na čísle 602 333 369,

c) zasláním žádosti o rezervaci na e-mail dopravce rezervace@noblessline.cz a potvrzením této rezervace za strany dopravce,

d) zasláním zprávy přes sociální sítě dopravce (Facebook, Instagram, Twitter) a potvrzením této rezervace ze strany dopravce.

2) Cestující platí za jízdenku jízdné podle aktuálně platného tarifu. Při prodeji jízdenky v České republice se cena stanoví podle tarifu, který je uveden v českých korunách. Při zakoupení jízdenky na území cizího státu je jízdné hrazeno dle tarifu stanoveného v příslušné zahraniční měně. Cestující je oprávněn vybrat si měnu, v níž bude jízdné hradit.

3) Cestující platí jízdné:

a) při nástupu do vozidla a dopravce mu za zaplacené jízdné vydá jízdenku;

b) předem převodem na účet nebo přes platební bránu a potvrzení o přijetí rezervace je cestujícímu zasláno dopravcem na e-mail a jízdenku obdrží při nástupu do vozidla

c) na základě předložení předem zakoupeného voucheru při nástupu do vozidla a dopravce mu vydá jízdenku.

4) Dopravce si vyhrazuje právo určit ve svém rezervačním systému, že je daná rezervace cestujícího nutná uhradit předem.

5) Cestující je povinen při zakoupení jízdenky zkontrolovat, zda vydaná jízdenka odpovídá zadaným údajům. Nesouhlasí-li jízdenka se zadanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Při pozdějším poukazu cestujícího na nesoulad údajů na jízdence se bude postupovat dle platných storno podmínek s tím, že se nejedná o reklamaci.

6) Cestující, který požaduje slevu, je povinen nárok na slevu prokázat, a to jak při zakoupení jízdenky, tak i během přepravy.

7) Speciální slevy a slevy poskytované v rámci propagačních akcí se řídí vždy podmínkami, které jsou k danému druhu slevy nebo propagační akce zveřejněny.

VI. Zrušení rezervace, popřípadě storno zaplacené jízdenky

Uhradil-li cestující jízdné předem, má první změnu termínu jízdenky zdarma (změnu je nutné provést do 8 hodin před odjezdem spoje). Změní-li termín vícekrát než jednou nebo zruší jízdenku do 24 hodin před odjezdem spoje, činí stornopoplatek 10% z ceny jízdného, změní-li termín rezervace nebo zruší jízdenku mezi 24 až 8 hodinami před odjezdem, činí stornopoplatek 50% z ceny jízdného, změní-li termín rezervace nebo zruší jízdenku méně než 8 hodin před odjezdem, činí stornopoplatek 100% z ceny jízdného.

Vytvoří-li si cestující rezervaci s platbou v hotovosti při nástupu do autobusu, má první změnu termínu jízdenky zdarma (změnu je nutné provést do 8 hodin před odjezdem spoje). Změní-li termín či zruší rezervaci méně než 8 hodin před odjezdem, má se za to, že se cestující nedostavil k odjezdu. V takovém případě trvale přichází o možnost vytvářet rezervaci s platbou v hotovosti při odjezdu. Nadále však má možnost vytváření rezervací s úhradou jízdného předem.

V případě, že cestující nezaplacenou rezervaci včas nestornuje a nedostaví se k odjezdu, jedná se o porušení smluvních přepravních podmínek. V takovém případě je cestující povinen zaplatit dopravci smluvní pokutu 1100 Kč za každé sedadlo v takovéto rezervaci.

Zrušení rezervace, popřípadě storno již zaplacené jízdenky je nutné učinit na telefonním čísle +420 602 333 369 nebo na rezervace@noblessline.cz nejpozději 8 hodin před odjezdem spoje.

Dopravce si vyhrazuje právo řešit případ individuálně.

VII. Jízdní řády
1) Příjezdy a odjezdy jsou v jízdních řádech a na jízdenkách vždy uváděny v místním čase. Dopravce si vyhrazuje právo na provádění změn v jízdních řádech s důsledky dle čl. X. odst. 1.

2) Místa odjezdů a zastávek jednotlivých linek mohou být v průběhu roku změněna. Cestujícím je proto doporučeno informovat se před odjezdem u pracovníků odbavení nebo prostřednictvím webových stránek dopravce www.noblessline.cz.

VIII. Cestovní doklady
1) Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových a celních předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí, a splnění podmínek pro vstup do dané cílové země. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. V případě, že cestujícímu celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části či jinou náhradu.

2) Údaje na jízdence musí souhlasit s údaji na příslušném cestovním dokladu cestujícího.

IX. Podmínky přepravy osob a zavazadel
1) Dopravce je oprávněn odmítnout přepravu cestujícího, který jeví známky opilosti nebo požití toxických nebo omamných látek, cestujícího, jehož tělesné znečištění nebo znečištění jeho oděvu odporuje obvyklým hygienickým zásadám nebo by mohlo způsobit znečištění cestujících nebo prostor vozidla.

2) Cestující je povinen, aby se v hlavních nástupních a přestupních zastávkách dostavil k odbavení nejpozději 20 minut před odjezdem daného spoje.

3) Osoby mladší 18 let jsou na linkách NOBLESS LINE z důvodu režimu platného v tranzitních a cílových státech přepravovány pouze v doprovodu osoby ve věku 18 let a starší. Pouze po předchozí dohodě s dopravcem je možné přepravovat osoby mladší 18 let bez doprovodu starší osoby a to za splnění předem stanovených pravidel.
a) Osoba mladší 18 let bude usazena do přední části autobusu pod stálý dohled bezpečnostních kamer.
b) Osoba mladší 18 let musí mít platné cestovní doklady (cestovní pas či občanský průkaz).
c) Pokud nedojde k jiné individuální domluvě s dopravcem, musí být osoba mladší 18 let doprovázena k odjezdu a v cílové stanici na ně musí čekat vyzvedávající osoba minimálně 20 minut před plánovaným příjezdem.
d) U rezervace musí být vždy platné telefonní číslo na osobu, která bude dítě doprovázet k odjezdu.
e) Osoba mladší 18 let musí při odbavení předat řidiči plnou moc (ke stažení zde) a to včetně platných kontaktů.
f) Přeprava nedoprovázené osoby mladší 18 let je brána jako doplňková služba a je zpoplatněna částkou 1000CZK/50CHF.

4) Krátké zdravotní (hygienické) přestávky nebo přestávky k občerstvení během cesty nejsou povinné. Jejich interval a délka jsou závislé na časovém rozvrhu linky. Cestující jsou povinni dodržovat předem ohlášenou délku těchto přestávek. Jestliže cestující nenastoupí do vozidla ani do 5 minut od uplynutí doby přestávky, platí, že se další jízdy vzdal. Cestujícímu v tomto případě nevzniká právo na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty ani právo na jiné náhrady.

5) Ve vozidle je zakázáno kouřit. Porušení tohoto zákazu je dopravce oprávněn pokutou částkou 2.000 Kč splatnou do ukončení dané jízdy.

6) Ve vozidle dále není dovoleno konzumovat omamné a psychotropní látky a s sebou donesené alkoholické nápoje. Cestující, který bude jevit známky opilosti, nebude k přepravě přijat, a to bez nároku na vrácení jízdného. Stejně tak je na linkách NOBLESS LINE zakázáno převážet omamné látky a nestandardní léky, jež neslouží k předepsané léčbě cestujícího. Dopravce si vyhrazuje právo zakázat vstup do vozidla cestujícím, kteří nebudou tato ustanovení respektovat, resp. je vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení jízdného.

7) Ve vozidle je zakázáno hlasité používání audio přehrávačů, veškerých hudebních nástrojů a dalších zdrojů zvuku v míře, která může být nepříjemná ostatním cestujícím.

8) Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo nebo jeho vybavení či jiné zařízení dopravce, ohrožuje plynulost dopravy, případně jinak porušuje ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, a těchto přepravních podmínek, zaplatí kromě náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení.

9) Cestující je oprávněn předat k přepravě v zavazadlovém prostoru zavazadla přesahující hodnotu 10.000 Kč pouze, pokud dopravci oznámil před převzetím k přepravě jejich hodnotu a uhradil zvláštní poplatek za přepravu dle aktuálního tarifu dopravce.

X. Práva dopravce
1) Dopravce si vyhrazuje právo na změny v jízdních řádech, pro které je oprávněn od přepravní smlouvy nejpozději do 3 dnů přede dnem, kdy mělo dojít k započetí přepravy, odstoupit, a to formou oznámení této skutečnosti na webových stránkách dopravce www.noblessline.cz nebo telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace, pokud jde o cestující, kteří dopravci sdělili telefonní číslo nebo údaje potřebné k elektronické komunikaci.

2) Dopravce má dále právo zrušit službu nebo její část v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat.

3) Dopravce upozorňuje, že prostory vozidla jsou viditelně monitorovány kamerovým systémem se záznamovým zařízením z provozních i bezpečnostních důvodů, ale také z důvodu ochrany majetku.

4) Odpovědnost dopravce zahrnuje škody, které vzniknou v době od nástupu cestujícího do vozidla až po jeho výstup, tyto dvě činnosti nevyjímaje.

XI. Povinnosti cestujícího
1) Při nedodržení ustanovení vyplývajících z článku VIII., stejně jako dalších obecně závazných předpisů, může být cestující z přepravy vyloučen. V těchto případech je dopravce okamžitě zbaven veškerých smluvních povinností k cestujícímu a není povinen mu uhradit, a to ani částečně, cenu jízdného, či jakoukoli jinou další náhradu či újmu.

2) Cestující musí při plánování návazného spojení brát v úvahu možnost vzniku zpoždění. Za škody vzniklé zpožděním, výpadkem jízdy nebo zmeškáním dalšího spojení, které dopravce prokazatelně nezavinil, nenese dopravce žádnou odpovědnost.

3) Je-li místo k sezení vybaveno bezpečnostním pásem, je cestující povinen jej užít po celou dobu jízdy.

XII. Reklamace
1) Podmínky přepravní smlouvy, včetně odpovědnosti dopravce, jsou zakotveny v obecně závazných právních předpisech.

2) Každá reklamace musí být uplatněna nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení jízdy a musí k ní být doložena jízdenka. Reklamace může být podána v místě, kde byla jízdenka zakoupena nebo na adrese dopravce, který příslušnou linku provozuje. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení dopravcem předáním oprávnění osobě dopravce na linkách NOBLESS LINE, doručením na adresu NOBLESS LINE, s.r.o., Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1 – Nové Město, či elektronickou cestou na e-mailovou adresu: noblessline@noblessline.cz.

3) Reklamace za ztrátu, odcizení, či poškození zavazadel musí být uplatněna cestujícím ihned po převzetí zavazadla v cílové zastávce u oprávněné osoby dopravce. Ta je povinna cestujícímu míru poškození nebo ztrátu písemně potvrdit. Toto potvrzení spolu s jízdenkou tvoří neoddělitelnou součást reklamace zavazadla.

4) Odškodnění v případě ztráty zavazadla a škod způsobených na podaných zavazadlech, nemůže převyšovat limity stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pokud cena zavazadla převyšuje částku 10.000 Kč, a cestující toto neoznámí dopravci a nezaplatí proto zvláštní poplatek dle aktuálního tarifu v souladu s čl. VIII. odst. 9 těchto přepravních podmínek, doporučuje se cestujícímu sjednat doplňkové pojištění zavazadel.

5) Za zavazadla, která jsou přepravována v prostoru pro cestující, nenese dopravce odpovědnost s výjimkou jejich odcizení nebo ztráty v souvislosti s dopravní nehodou a pokud byla dána pod jeho dohled. Totéž platí o osobních věcech a předmětech, které má cestující na sobě nebo u sebe.

6) Při přestupech cestující plně zodpovídá za přeložení svých zavazadel.

XIII. Přeprava zavazadel, osob a zvířat
1) V souladu s obecně závaznými právními předpisy se zavazadla přepravují odděleně od cestujícího jako předaná zavazadla a společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako jiné zavazadlo.

2) Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li dále stanoveno jinak.

3) Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá nebo žíravá, věc, která může způsobit nákazu, nelze ji umístit ve vozidle na místě určeném k přepravě zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 30 kg, není-li dále stanoveno jinak.

4) Předaná zavazadla jsou přepravována v zavazadlovém prostoru vozidla a musí být označena zavazadlovým lístkem NOBLESSLINE. Cestující je povinen na zavazadlový lístek doplnit požadované údaje.

5) Není-li stanoveno v podmínkách zveřejněných na jednotlivých jízdních řádech jinak, jsou maximální povolené rozměry zavazadla 30x50x90 cm, maximální povolená hmotnost je 30 kg. Cestující má právo na přepravu tří takových předaných zavazadel zdarma. Každé další zavazadlo či zavazadlo nestandardních rozměrů je zpoplatněno částkou 400 CZK/ 20 CHF / 20 EUR za kus.

6) Cestující má nárok na přepravu jednoho příručního zavazadla o maximálních rozměrech 20x30x40 cm zdarma. Příruční zavazadlo je zavazadlo snadno přenosné, které cestující má u sebe a lze je umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zavazadlo musí být ve voze uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem dalších cestujících, případně podle pokynů řidiče nebo oprávněné osoby. Dopravce neodpovídá za zavazadla a věci umístěné v prostoru pro cestující.

7) Přeprava nadměrných zavazadel, lyží, snowboardů a jízdních kol, je na linkách NOBLESS LINE povolena za následujících podmínek:
a) rezervovat místo pro nadměrné zavazadlo a jízdní kolo lze pouze cestujícímu, který si již zakoupil jízdenku,
b) přeprava je možná pouze na vybraných linkách, v určených úsecích linky nebo do vybraných destinací,
c) přeprava je možná pouze v určeném období,
d) prostor pro přepravu tohoto druhu zavazadel je omezen a podléhá rezervaci, tu může přidělit pouze dispečink NOBLESS LINE v rámci volné kapacity vozidla, cestující je povinen informovat dispečink NOBLESS LINE minimálně 3 dny před plánovaným odjezdem,
e) za přepravu nadměrných zavazadel a jízdních kol se platí poplatek 400 CZK/ 20 CHF / 20 EUR za kus,
f) přeprava lyží a snowbordu je zpoplatněna částkou dle tarifu a podléhá rezervaci dle bodu 7 a-d) tohoto článku,

g) Jízdní kolo musí být složeno a zabaleno tak, aby ostré části nepoškodily jiná zavazadla.

h) Lyže nebo snowboard musí být zabaleny ve vaku tak, aby ostré hrany nepoškodily ostatní zavazadla.

8) Přeprava zvířat a nedoprovázených zásilek není na linkách NOBLESS LINE přípustná.

9) Děti do 12 let včetně nesmí cestovat na předních sedadlech, na sedadlech za předním a zadním schodištěm. Při koupi jízdenky je cestující povinen ohlásit, že se jedná o místo pro cestujícího mladšího 12 let.

XIV. Předávání zavazadel k přepravě
1) Podléhá-li přeprava zavazadla zaplacení dovozného, je cestující povinen příslušnou částku zaplatit před naložením zavazadla do vozidla.

2) Cestující je povinen řídit se pokyny dopravce, státních a veterinárních orgánů při všech bezpečnostních, celních, policejních a veterinárních kontrolách a prohlídkách.

3) Při přestupu cestující vždy odpovídá za přeložení všech svých zavazadel do vozidla, ve kterém bude pokračovat v další jízdě.

XV. Reklamace poškození a ztráty přepravovaného zavazadla
1) Zavazadlo se považuje za platně vydané, jestliže je dopravce v dobré víře vydá držiteli zavazadlového lístku. Není-li předložen zavazadlový lístek, je dopravce povinen vydat zavazadlo osobě, která prokáže k zavazadlu své právo. Nevyzvednuté zavazadlo uloží dopravce na bezpečné a vhodné místo, a to na náklady cestujícího.

2) Převezme-li cestující předané zavazadlo bez výhrady, má se za to, že převzal zavazadlo v úplném a dobrém stavu, pokud neprokáže opak.

3) Dopravce odpovídá za škodu na předaných zavazadlech z důvodů a do výše dle obecně závazných právních předpisů.

4) Dojde-li ke ztrátě předaného zavazadla nebo zjistí-li cestující při výdeji předaného zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned pracovníka dopravce o zjištění stavu předaného zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu s jízdenkou a zavazadlovým lístkem nezbytnou součást reklamace, která musí být uplatněna písemně.

5) Při úplné ztrátě předaného zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě, nejvýše však do výše 10.000 Kč. Pokud cestující uhradil zvláštní poplatek dle tarifu v souladu s čl. VIII. odst. 9 těchto přepravních podmínek, vzniká mu nárok na náhradu odpovídající hodnotě zavazadla/zavazadel, kterou oznámil v souladu s tímto ustanovením dopravci.

6) Při poškození předaného zavazadla má cestující právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na zavazadle, nejvýše však do výše 10.000 Kč, pokud však cestující uhradil zvláštní poplatek dle tarifu v souladu s čl. VIII. odst. 9 těchto přepravních podmínek, vzniká mu nárok na náhradu odpovídající hodnotě zavazadla, kterou oznámil podle tohoto ustanovení dopravci.

7) Odškodnění v případě ztráty předaného zavazadla nebo škody na předaném zavazadle se řídí obecnými závaznými právními předpisy a podmínkami, za kterých bylo zavazadlo přijato k přepravě dle těchto přepravních podmínek.

8) NOBLESS LINE, s.r.o. neodpovídá za škodu na přepravovaném předaném zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej předaného zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:
a) obal neodpovídá povaze přepravované věci,
b) obsahem zavazadla jsou věci, které obsahem zavazadla být nesmějí, živá zvířata, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah zavazadla nepravdivě deklarován,
c) obsahem zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti,
d) nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí,
e) jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného zavazadla.
f) zásahem vyšší moci, kterou dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí.

9) Dopravce nemá žádnou zodpovědnost za jiná zavazadla a věci, které jsou přepravovány v prostoru pro cestující, s výjimkou škod, které jsou způsobeny provozem vozidla dopravce jakožto silničního motorového dopravního prostředku.

XVI. Dárkový voucher

Dopravce umožňuje v rámci svých služeb vydávat dárkové vouchery v různých hodnotách. Dárkový voucher má platnost 6 měsíců od jeho vydání. Další podmínky uplatnění voucheru jsou uvedeny dopravcem přímo na dárkovém voucheru.

XVII. Bezpečnost a ochrana informací
Dopravce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění přepravní smlouvy s cestujícím a marketingových akcí dopravce (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, informováním týkajícím se objednaných služeb (sdělení jména, telefonního čísla, e-mailu) či speciálních marketingových akcích. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně cestujícím dopravci za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, a nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob. Cestující dává dopravci svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané přepravní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Nobless Line s.r.o., IČ 25609815, Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu zelenka@noblessline.cz.

Cestující uděluje dopravci souhlas s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů.

Cestující má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje dopravce zpracovává, požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů.

XVIII. Závěrečná ustanovení
1) Veškeré právní vztahy mezi cestujícím a dopravcem se řídí právním řádem České republiky a těmito přepravními podmínkami.

2) Veškeré spory vzniklé mezi dopravcem a cestujícím mohou být řešeny pouze před obecným soudem účastníka v České republice.

Tyto přepravní podmínky na linkách společnosti NOBLESS LINE, s.r.o., které jsou provozovány společností Nobless line, s.r.o. jsou platné a účinné od 1.11. 2023.